NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 2 850 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti PERFECT ICE s.r.o., se sídlem Ostrava – Martinov, Provozní 3236, PSČ 723 00, IČ 27860221, DIČ CZ27860221, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 32048, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.perfectice.cz

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto „OBCHODNÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi společností PERFECT ICE s.r.o., se sídlem Ostrava – Martinov, Provozní 3236, PSČ 723 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 32048, IČ 27860221, DIČ CZ27860221 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2.    Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu emailem na email adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

1.3.    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.4.    Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.

1.5.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2.         PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.    Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3.         KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1.    Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.

3.2.    Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží.

3.3.    Cena zboží zahrnuje nutné náklady na balení zboží.

4.         DODACÍ LHŮTA

4.1.    Dodací lhůta je uvedena na e-shopu u konkrétního zboží. V případě zakázkové výroby je dodací lhůta individuální.

4.2.   Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.

4.3.   Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla objednávka učiněna. V případě, že byla objednávka učiněna mimo pracovní den, lhůta pro dodání začne běžet nejbližší pracovní den.

5.        DODACÍ PODMÍNKY

5.1.   Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:

  1. osobní převzetí v Ostravě,
  2. autodoprava - PPL,
  3. rozvoz ke kupujícímu.

5.2.   Místem a časem dodání zboží podle smlouvy je u variant:

a)             1 - sídlo prodávajícího a čas faktického převzetí zboží kupujícím,

b)             2 - místo a doba předání zboží nezávislému autodopravci (PPL),

c)             3 – místo určené kupujícím k rozvozu a čas faktického převzetí zboží kupujícím nebo jím k převzetí pověřené osoby.

5.3.   Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1. takto:

a)             1 - zdarma,

b)             2 – podle ceny za tuto službu uvedené v objednávce,

c)              3 – zdarma (případně individuálně).

5.4.   Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6.         PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.    Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, jakož i eventuálních přirážek a DPH.

6.2.    Kupující vyznačí jednu z těchto podmínek způsobu úhrady kupní ceny:

A) převodem na účet prodávajícího,

B) v hotovosti.

6.3.    Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zaplacení zálohy (např. při doručování zboží do zahraničí), a to až do výše celé kupní ceny.

6.4.    Splatnost kupní ceny účtované na základě faktury je do 10 dnů ode dne vystavení faktury, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Splatnost faktury je možno domluvit i individuálně.

6.5.    Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

6.6.  Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.7. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.         SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.    Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 7 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2.    Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (či faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.5.    Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

8.6. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde


Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese PERFECT ICE s.r.o. Provozní 3236, 723 00 Ostrava – Martinov, nebo e-mailem info@perfectice.cz .


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od PERFECT ICE s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu PERFECT ICE spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu PERFECT ICE bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, PERFECT ICE však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží PERFECT ICE odeslal.

 

9.         JINÁ USTANOVENÍ

9.1.    Minimální hodnota objednaného zboží a služeb pro přijetí zakázky není stanovena.

 

9.2.   Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

9.3.  Práva z vady lze uplatnit v době do 24 měsíců od převzetí. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží. Projeví-li se vady v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.4.   Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace takto:

Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy, může kupující:

-                  požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

-                  požadovat odstranění vady opravou zboží

-                  požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží

-                odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění

  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady
  • S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující:

  •                  požadovat odstranění vady opravou zboží
  •                  požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

9.6.   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení.

9.7.   Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.8.   Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.

9.9.   V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.10.          Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.

9.11.          Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50,– Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

9.12.          Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.          V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

10.2.          Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

10.3.          Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

10.4.        Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.